V WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY "LOGICZNA MATEMATYKA"

 

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w V Wojewódzkim Konkursie Matematycznym "Logiczna Matematyka". Konkurs objęty jest Honorowym Patronatem Gdańskiego Kuratora Oświaty.

Termin konkursu: 27.02.2020 r. godz. 10:00

Termin zgłoszeń upływa 20 lutego 2020 roku.

Zapraszamy do zapoznania z regulaminem naszego konkursu na podstronie KONKURSY/V WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY"LOGICZNA MATEMATYKA".


V WOJEWÓDZKI KONKURS PRZYRODNICZY "RYŚ"

 

Podobnie jak w latach ubiegłych organizujemy V Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy "Ryś" dla klas 6-8 Szkoły Podstawowej. Konkurs objęty jest honorowym patronatem Kuratorium w Gdańsku. Tematem przewodnim naszego konkursu jest  "Woda - źródłem życia".
Termin konkursu: 18 marca 2020 roku, o godzinie 10:00.
Termin zgłoszeń upływa 29 lutego 2020 roku.
Serdecznie zapraszam do zapoznania się z regulaminem naszego konkursu na podstronie KONKURSY/V WOJEWÓDZKI KONKURS PRZYRODNICZY "RYŚ".


Bitki_literackie

 

Uczniowie klasy Va podjęli nie lada wyzwanie! 

Ich projekt Bitki_literackie bierze udział w ogólnopolskim konkursie #cojaczytam organizowanym przez Fundację Nowoczesna Polska. Celem konkursu jest promowanie czytelnictwa w mediach społecznościowych. 


ZAPRASZAMY do wspierania ich kampanii czytelniczej, poprzez:

- oglądanie i udostępnianie publikowanych co tydzień filmików na Facebooku i Instagramie

- kibicowanie jednej z drużyn - Chłopakom lub Dziewczynom w bitwie na cytaty

- podjęcie wyzwania i zamieszczenie w komentarzach własnego filmiku lub zdjęcia, w którym pokażecie, co aktualnie czytacie (koniecznie z #wolnelektury, #cojaczytam)


Wśród osób aktywnie wspierających Bitki_literackie rozlosujemy NAGRODY!


Im więcej osób udostępni i polubi ich stronę na Facebooku i Instagramie, tym większa szansa na wygraną:)

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY W CZYTANIE!!!


  

Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie dla dzieci 6-letnich "Jestem bezpieczny na ulicy"

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie dla dzieci 6-letnich "Jestem bezpieczny na ulicy" organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 77 w Gdańsku pod patronatem Kuratorium Oświaty w Gdańsku oraz Centrum Kształcenia Nauczycieli.
 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem turnieju.
 

Formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku należy przesyłać pocztą w terminie do dnia 15 lutego 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Szkoła Podstawowa nr 77 ul. Orłowska 13, 80-347 Gdańsk lub drogą e-mailową na adres: sekretariat_sp77@op.pl.

 

 

 


 


IV Wojewódzki Konkurs Matematyczny „Logiczna Matematyka”

 

WYNIKI IV KONKURSU MATEMATYCZNEGO  "LOGICZNA MATEMATYKA"

 

WYNIKI

LISTA NAGRODZONYCH

ZDJĘCIA

  

REGULAMIN

 

 1. Organizator konkursu:

Organizatorem konkursu są nauczyciele matematyki ze Szkoły Podstawowej nr 77 w Gdańsku.

 

 1. Założenia organizacyjne:
 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VI – VIII szkół podstawowych.
 • Każda szkoła po przeprowadzeniu etapu szkolnego zgłasza po 3 osoby składające się z uczniów klas VI – VIII szkoły podstawowej.

 

 1. Cele konkursu:
 • Promowanie logicznego myślenia, wnioskowania i dedukowania.
 • Rozwijanie umiejętności rozwiązywania łamigłówek i zagadek matematycznych.
 • Promowanie uczniów uzdolnionych matematycznie.
 • Szansa na konfrontację swoich możliwości z możliwościami innych uczniów.

 

 1. Zgłoszenie szkoły do konkursu:

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zgłoszenie 3 – osobowej reprezentacji z danej szkoły składającej się z uczniów klas VI – VIII szkoły podstawowej po wcześniejszym przeprowadzeniu etapu szkolnego. Informację o przystąpieniu szkoły do konkursu prosimy przesłać drogą mailową na adres: k.dabrowska@sp77.edu.gdansk.pl  do dnia 15 lutego 2019 roku. W zgłoszeniu proszę podać nazwę i adres szkoły, dane uczniów zgłoszonych do konkursu, imię i nazwisko nauczyciela zgłaszającego uczniów oraz kontakt e-mailowy do opiekuna – Karta Zgłoszenia (Załącznik 1).

 

Rodzice uczniów, którzy mają przystąpić do konkursu zobowiązani są do wypełnienia Zgody na udział dziecka w konkursie (Załącznik 2). Zgody na udział dziecka w konkursie powinny zostać dostarczone do organizatora najpóźniej w dniu konkursu.

 

Zgodnie z klauzulą informacyjną, o której mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1 z dnia 04.05.2016 r. z późn. zm.) (Załącznik 3), każdy Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu oraz wyraża zgodę na umieszczenie na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 77 w Gdańsku (www.zkpig7.pl) oraz na portalu Facebook informacji o laureatach.

 

Zgłoszenie szkoły do konkursu jest jednocześnie akceptacją regulaminu konkursu.

 

 1. Termin przeprowadzenia konkursu:

Zadania do etapu szkolnego zostaną wysłane do szkół 1 lutego. Międzyszkolny Konkurs Matematyczny „Logiczna Matematyka” odbędzie się 4 marca 2019 roku o godzinie 10:00. Konkurs zostanie przeprowadzony w Szkole Podstawowej nr 77 przy ulicy Orłowskiej 13 w Gdańsku.

 

 1. Przebieg konkursu:
 • Czas trwania konkursu będzie wynosić 60 minut.
 • W czasie konkursu nie wolno używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych (telefon komórkowy, tablet).
 • Każdy uczeń powinien mieć ze sobą długopis, ołówek i linijkę.
 • Podczas rozwiązywania zadań uczniowie nie mogą korzystać z kalkulatorów.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w celu wyłonienia zwycięzców.
 • Opiekunowie zespołów (nauczyciele) odpowiedzialni są za zapewnienie bezpieczeństwa uczniom  w drodze pomiędzy szkołami oraz w czasie oczekiwania na rozstrzygnięcie konkursu.

 

 1. Kryteria oceny i nagrody:
 • Oceny rozwiązanych zadań dokonuje jury, powołane przez organizatora, według ustalonego kryterium punktowego.
 • O kolejności miejsc decydować będzie liczba zdobytych punktów.
 • Zwycięzcy otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe.
 • Nagrodzenie zwycięzców i uczestników odbędzie się w dniu konkursu około godziny 12:30.
 • Od decyzji jury nie ma odwołania.
 • Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej organizatora.

 

 1. Proponowana literatura:
 • L. Bogusz, P. Zarzycki, J. Zieliński: „Łamigłówki matematyczne” tom I, II, GWO
 • A. Żurek, P. Jędrzejewicz: „Zbiór zadań dla kółek matematycznych w szkole podstawowej”, GWO
 • Z. Nowak: „Po rozum do głowy. Wesoła logika”
 • Z. Bobiński, P. Nodzyński, M. Uscki: „Koło matematyczne w szkole podstawowej”

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Organizatorzy:

Jolanta Dajuk

Katarzyna Ekowska

Katarzyna Dąbrowska

Sylwia Zoltan

 

 

 


 

 

Regulamin  Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego dla klas 8 szkoły podstawowej
i klas 3 gimnazjum.

 

I   Organizator konkursu:

 

 Szkoła Podstawowa nr 77 w Gdańsku.

 

 

II  Założenia organizacyjne:

 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 8 szkół podstawowych oraz klas 3 gimnazjum.

 

Zakres tematyczny konkursu będzie obejmował treści z podstawy  programowej z biologii w klasach 8 SP i klasie 3 gimnazjum oraz teksty dwóch  artykułów:

Krzemińska Agnieszka, Geny w sądzie , „Niezbędnik inteligenta: Co mamy w genach? – Polityka”, 2014, nr 4, s. 46  -  49.

Walewski Paweł, Masz zły gen , „Niezbędnik inteligenta: Co mamy w genach? – Polityka”, 2014, nr 4, s. 55  -  61.

 

Każda szkoła po przeprowadzeniu etapu szkolnego zgłasza po dwie osoby reprezentujące daną szkołę.

 

 

III   Cele konkursu:

 • rozwijanie uzdolnień i zainteresowań biologicznych uczniów,
 • systematyczne zdobywanie wiedzy i wykazywanie zachowań prozdrowotnych,
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy biologicznej, w tym o charakterze interdyscyplinarnym,
 • kształtowanie postaw tolerancji wobec osób dotkniętych chorobami genetycznymi,
 • kształtowanie postaw unikania czynników mutagennych,
 • stwarzanie uczniom możliwości współzawodnictwa,
 • promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i szkół,
 • współpraca nauczycieli różnych przedmiotów przyrodniczych nad podniesieniem efektów nauczania przyrody,
 • wzmacnianie postawy szacunku dla przyrody, uwrażliwianie na problemy środowiska przyrodniczego,
 • wykorzystywanie wiedzy przyrodniczej do rozwiązywania problemów,
 • popularyzowanie wiedzy o zdrowiu człowieka.

 

IV   Zgłoszenie szkoły do konkursu:

 

Konkurs odbywa się w dwóch etapach:

 

 1. a)etap szkolno-rejonowy: Eliminacje szkolne organizują i przeprowadzają Szkolne Komisje Konkursowe do 30 listopada 2018 r. i typują dwóch uczniów- reprezentantów szkoły.

 

 1. b)etap wojewódzki: 13 marca 2019 r. o godzinie 10:00, na terenie Szkoły Podstawowej nr 77 w Gdańsku przy ulicy Orłowskiej 13 w Gdańsku.

 

Informację o przystąpieniu szkoły do konkursu prosimy przesłać drogą e-mailową na adres:dorota.puchalska75@wp.pl do dnia 30 stycznia  grudnia 2019 r. W zgłoszeniu proszę podać nazwę i adres szkoły, dane uczniów zgłoszonych do konkursu, imię i nazwisko nauczyciela zgłaszającego uczniów oraz kontakt e-mailowy do opiekuna uczniów (załącznik 1).

 

Koordynatorem konkursu jest Dorota Puchalska. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres

dorota.puchalska75@wp.pl, w temacie wiadomości podając Wojewódzki Konkurs Biologiczny dla klas 8 SP i klas 3 gimnazjum.

 

Zgłoszenie szkoły do konkursu jest jednocześnie akceptacją regulaminu szkoły.

 

Warunkiem uczestnictwa uczniów w konkursie jest obecność nauczyciela, który pełni funkcję opiekuna.

  

V   Czas trwania konkursu:

 

Czas trwania konkursu będzie wynosić 60 minut.

 • W czasie trwania konkursu nie wolno  używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych  (telefon komórkowy, tablet).
 • Każdy uczeń powinien mieć ze sobą długopis, linijkę, kalkulator, ołówek.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w celu wyłonienia zwycięzców.
 • Opiekunowie (nauczyciele) konkursu są odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w drodze pomiędzy szkołami oraz w czasie oczekiwania na rozstrzygnięcie konkursu.

 

 

 

VI   Proponowana literatura:

 

Podręczniki do biologii dla klas 8 SP i klas 3 gimnazjum.

Krzemińska Agnieszka, Geny w sądzie , „Niezbędnik inteligenta: Co mamy w genach? – Polityka”, 2014, nr 4, s. 46  -  49.

Walewski Paweł, Masz zły gen , „Niezbędnik inteligenta: Co mamy w genach? – Polityka”, 2014, nr 4, s. 55  -  61.

 1. Łabno „Ekologia”, ilustrowana encyklopedia, wyd. Europa.

  

VII   Kryteria oceny i nagrody:

 • oceny rozwiązywanych zadań dokonuje jury, powołane przez organizatora, według ustalonego kryterium punktowego.
 • o kolejności miejsc będzie decydować liczba zdobytych punktów.
 • zwycięzcy otrzymują dyplomy i  nagrody rzeczowe.
 • nagrodzenie zwycięzców i uczestników odbędzie się w dniu konkursu około godziny 12:00.
 • od decyzji jury nie ma odwołania.
 • wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły.

Organizatorzy:

 

Grażyna Lisius

Dorota Puchalska

Danuta Waszak